Bán Số Xíu Chủ Miền Trung Siêu Víp: 1.500.000 VNĐ

Nhận Số Víp Ăn 100% ngày :16-09-19Nhận được thông báo nạp hoàn tất, tải lại trang để nhận số
Ngày chốt Xíu Chủ VIP Kết quả Theo
16-09-19 TT Huế
Phú Yên
15-09-19Kon Tum: 967,
Khánh Hòa: 571
Trúng Kon Tum,
Trúng Khánh Hòa
434
14-09-19Đà Nẵng: 451,
Quảng Ngãi: 786,
Đắc Nông: 497
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Quảng Ngãi,
Trúng Đắc Nông
728
13-09-19Gia Lai: 992,
Ninh Thuận: 072
Trúng Gia Lai,
Trúng Ninh Thuận
238
12-09-19Bình Định: 133,
Quảng Trị: 781,
Quảng Bình: 591
Trúng Bình Định,
Trúng Quảng Trị,
Trúng Quảng Bình
502
11-09-19Đà Nẵng: 761,
Khánh Hòa: 918
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Khánh Hòa
730
10-09-19Đắc Lắc: 254,
Quảng Nam: 164
Trúng Đắc Lắc,
Trúng Quảng Nam
310
09-09-19TT Huế: 227,
Phú Yên: 687
Trúng TT Huế,
Trúng Phú Yên
418
08-09-19Kon Tum: 743,
Khánh Hòa: 283
Trúng Kon Tum321
07-09-19Đà Nẵng: 411,
Quảng Ngãi: 964,
Đắc Nông: 060
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Quảng Ngãi,
Trúng Đắc Nông
348
06-09-19Gia Lai: 164,
Ninh Thuận: 285
Trúng Gia Lai,
Trúng Ninh Thuận
779
05-09-19Bình Định: 779,
Quảng Trị: 999,
Quảng Bình: 941
Trúng Bình Định,
Trúng Quảng Trị
409
04-09-19Đà Nẵng: 228,
Khánh Hòa: 759
Trúng Đà Nẵng572
03-09-19Đắc Lắc: 361,
Quảng Nam: 960
Trúng Quảng Nam882
02-09-19TT Huế: 103,
Phú Yên: 280
Trúng TT Huế,
Trúng Phú Yên
594
01-09-19Kon Tum: 133,
Khánh Hòa: 385
Trúng Kon Tum,
Trúng Khánh Hòa
278
31-08-19Đà Nẵng: 111,
Quảng Ngãi: 655,
Đắc Nông: 706
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Quảng Ngãi,
Trúng Đắc Nông
672
30-08-19Gia Lai: 712,
Ninh Thuận: 988
Trúng Gia Lai,
Trúng Ninh Thuận
685
29-08-19Bình Định: 685,
Quảng Trị: 398,
Quảng Bình: 596
Trúng Bình Định,
Trúng Quảng Bình
621
28-08-19Đà Nẵng: 552,
Khánh Hòa: 322
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Khánh Hòa
958
27-08-19Đắc Lắc: 822,
Quảng Nam: 987
Trúng Đắc Lắc,
Trúng Quảng Nam
375
26-08-19TT Huế: 815,
Phú Yên: 815
Trúng Phú Yên886
25-08-19Kon Tum: 714,
Khánh Hòa: 149
Trúng Khánh Hòa492
24-08-19Đà Nẵng: 448,
Quảng Ngãi: 164,
Đắc Nông: 815
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Quảng Ngãi,
Trúng Đắc Nông
660
23-08-19Gia Lai: 181,
Ninh Thuận: 221
Trúng Gia Lai,
Trúng Ninh Thuận
499
22-08-19Bình Định: 486,
Quảng Trị: 612,
Quảng Bình: 880
Trúng Bình Định,
Trúng Quảng Trị,
Trúng Quảng Bình
675
21-08-19Đà Nẵng: 372,
Khánh Hòa: 858
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Khánh Hòa
839
20-08-19Đắc Lắc: 952,
Quảng Nam: 585
Trúng Đắc Lắc,
Trúng Quảng Nam
448
19-08-19TT Huế: 440,
Phú Yên: 057
Trúng Phú Yên925
18-08-19Kon Tum: 108,
Khánh Hòa: 528
Trúng Kon Tum,
Trúng Khánh Hòa
321
17-08-19Đà Nẵng: 314,
Quảng Ngãi: 264,
Đắc Nông: 530
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Quảng Ngãi,
Trúng Đắc Nông
265
16-08-19Gia Lai: 093,
Ninh Thuận: 947
Trượt935